کارنامه های ارشد تاریخ و درصدهای هر یک

کارنامه کارشناسی ارشد

با اصرار و درخواست شما دانشجویان محترم، در این جا با آوردن کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد و دکترای تنی چند از قبول شدگان رشته تاریخ، سعی بر این داریم تا آماری نسبی در اختیار دانشجویان متقاضی در تاریخ قرار دهیم تا بدانند با چه درصدهایی، تقریباً چه رتبه هایی کسب می کنند.

مورد شماره یک: آقای صباح قنبری

ایران اسلامی: 60درصد

باستان: 85 درصد

جهان: 87 درصد

اسلام: 55 درصد

زبان انگلیسی: 20 درصد

زبان عربی: 20 درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه 6 ایران اسلامی ــ رتبه 3 جهان ــ رتبه 6 اسلام ــ رتبه 9 باستان.

قبولی در گرایش تاریخ اسلام دانشگاه تهران در سال 1386


مورد شماره 2: آقای پرویز حسین طلایی

ایران اسلامی: 60درصد

باستان: 62 درصد

جهان: 52 درصد

اسلام: 43 درصد

زبان انگلیسی: 18 درصد

زبان عربی: 55 درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه 4 ایران اسلامی ــ رتبه 8 جهان ــ رتبه 4 اسلام ــ رتبه 6 باستان.

قبولی در گرایش تاریخ باستان دانشگاه تهران در سال 1386

 

مورد شماره 3: اصرار کردند نامشان ذکر نشود.

ایران اسلامی: 55 درصد

باستان: 80 درصد

جهان: 80 درصد

اسلام: 30 درصد

زبان انگلیسی: 30 درصد

زبان عربی: 12 درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه 12 ایران اسلامی ــ رتبه 6 جهان ــ رتبه 23 اسلام ــ رتبه 9 باستان.

قبولی در گرایش تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تهران در سال 1387


مورد شماره 4:اصرار کردند نامشان ذکر نشود.

ایران اسلامی: 28درصد

باستان: 32درصد

جهان: 24درصد

اسلام: 61درصد

زبان انگلیسی: 37درصد

زبان عربی: 42درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه 24 ایران اسلامی ــ رتبه 21جهان ــ رتبه 4 اسلام ــ رتبه 19 باستان.

قبولی در گرایش تاریخ اسلام دانشگاه تهران در سال 1386


مورد شماره 5: آقای صباح خسروی زاده

ایران اسلامی: 60درصد

باستان: 85 درصد

جهان: 61 درصد

اسلام: 52 درصد

زبان انگلیسی: 0 درصد

زبان عربی: 22 درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه 9 ایران اسلامی ــ رتبه 24 جهان ــ رتبه 12 اسلام ــ رتبه 6 باستان.

قبولی در گرایش تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تهران در سال 1387


مورد شماره 6: آقای محمد بختیاری

ایران اسلامی: 45 درصد

باستان: 72 درصد

جهان: 56 درصد

اسلام: 56 درصد

زبان انگلیسی: 8 درصد

زبان عربی: 41 درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه 7 ایران اسلامی ــ رتبه 13 جهان ــ رتبه 5 اسلام ــ رتبه 8 باستان.

قبولی در گرایش تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تهران در سال1386


مورد شماره ۷:آقای مهران رضایی

ایران اسلامی: 65 درصد

باستان: 65درصد

جهان: 60درصد

اسلام: 48درصد

زبان انگلیسی: 15درصد

زبان عربی: 5درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه 35 ایران اسلامی ــ رتبه 32جهان ــ رتبه 27 اسلام ــ رتبه 32 باستان.

قبولی در گرایش مطالعات خلیج فارس دانشگاه تهران در سال 1388


مورد شماره ۸:اصرار کردند نامشان ذکر نشود.

ایران اسلامی: 65 درصد

باستان: 95 درصد

جهان: 85 درصد

اسلام: 60درصد

زبان انگلیسی: 41درصد

زبان عربی: 40درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه 2 ایران اسلامی ــ رتبه 2جهان ــ رتبه 2 اسلام ــ رتبه 2 باستان.

قبولی در گرایش اسناد و مدارک آرشیوی دانشگاه تهران در سال 1387


مورد شماره ۹: امیر آهنگران

ایران اسلامی: 53 درصد

باستان: 50 درصد

جهان: 74 درصد

اسلام: 42درصد

زبان انگلیسی: 11درصد

زبان عربی: 8درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه 34 ایران اسلامی ــ رتبه 35جهان ــ رتبه 38 اسلام ــ رتبه 31 باستان.

قبولی در گرایش جهان دانشگاه شهید بهشتی در سال 1385

 

مورد شماره ۱۰: آقای کنگانی

ایران اسلامی: ۴۲ درصد

باستان: ۴۶ درصد

جهان: ۵۵ درصد

اسلام: ۴۰درصد

زبان انگلیسی: ۷۰درصد

زبان عربی: ۴۶درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه ۱ ایران اسلامی ــ رتبه ۱جهان ــ رتبه ۱ اسلام ــ رتبه ۱ باستان.

قبولی در گرایش ایران اسلامی دانشگاه شیراز سال ۱۳۹۰

 

مورد شماره ۱۱: اصرار کردن نامشان ذکر نشود.

ایران اسلامی: ۲۸درصد

باستان: ۱۴درصد

جهان: ۶۸ درصد

اسلام: ۱۰درصد

زبان انگلیسی: ۸۳درصد

زبان عربی: ۲۸درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه ۵ ایران اسلامی ــ رتبه ۳جهان ــ رتبه ۱۱ اسلام ــ رتبه ۴باستان.

قبولی در گرایش ایران باستان دانشگاه تهران سال۱۳۹۰

 

مورد شماره ۱۲: آقای محمد جمالو

ایران اسلامی: ۵۵درصد

باستان: ۷۶ درصد

جهان: ۲۸ درصد

اسلام: ۶۷درصد

زبان انگلیسی: ۷ درصد

زبان عربی: 2۳ درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه ۳ ایران اسلامی ــ رتبه ۱۴جهان ــ رتبه ۲ اسلام ــ رتبه ۲ باستان.

قبولی در گرایش تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تهران در سال 1۳۹۱


 مورد شماره ۱۳: خانم عصمت بابادی

ایران اسلامی: ۶۵درصد

باستان: ۲۵درصد

جهان: ۳۵درصد

اسلام: ۵۶درصد

زبان انگلیسی: ۵ درصد

زبان عربی: ۱۶درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه ۲۹ ایران اسلامی ــ رتبه ۴۹جهان ــ رتبه ۳۹اسلام ــ رتبه ۵۹ باستان.

ایشان می توانستند ایران اسلامی شهید بهشتی قبول شوند ولی ایران اسلامی شهید چمران اهواز را در سال ۱۳۹۰ انتخاب کردند.

 

مورد شماره ۱۴: آقای انصاری

ایران اسلامی: ۲۴ درصد

باستان: ۵۲ درصد

جهان: ۵۰درصد

اسلام: ۳۴درصد

زبان انگلیسی: ۱۹درصد

زبان عربی: ۰ درصد

قبولی در گرایش تاریخ جهان دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۱

 

مورد شماره ۱۵:خانم سحر سلمی

ایران اسلامی: ۴ درصد

باستان: ۴ درصد

جهان: ۱۸ درصد

اسلام: ۳۰ درصد

زبان انگلیسی: ۰درصد

زبان عربی: ۳۵ درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه ۱۱۰۰ایران اسلامی ــ رتبه ۱۰۵۰جهان ــ رتبه ۷۹۰ اسلام ــ رتبه ۱۰۷۰ باستان.

 

مورد شماره ۱۶: اصرار کردن نامشان ذکر نشود.

ایران اسلامی: ۰درصد

باستان: ۳۹درصد

جهان: ۱۶درصد

اسلام: ۸درصد

زبان انگلیسی: ۵۶درصد

زبان عربی: ۱۹درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه ۱۰۹ایران اسلامی ــ رتبه ۳۲جهان ــ رتبه ۱۴۳اسلام ــ رتبه ۵۴باستان.

 

مورد شماره ۱۷: خانم زهرا سلیمی

ایران اسلامی: ۱۶درصد

باستان: ۳۶درصد

جهان: ۴۹درصد

اسلام: ۵۶درصد

زبان انگلیسی: ۰درصد

زبان عربی: ۰درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه ۱۶۹ایران اسلامی ــ رتبه ۶۸جهان ــ رتبه ۹۶اسلام ــ رتبه ۱۲۲باستان.

 

مورد شماره ۱۸: خانم ندا هنرمندی

ایران اسلامی: ۶۷درصد

باستان: ۶۷درصد

جهان: ۳۶درصد

اسلام: ۴۴درصد

زبان انگلیسی: ۲۰درصد

زبان عربی: ۲۰درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه ۷ ایران اسلامی ــ رتبه ۹ جهان ــ رتبه ۸ اسلام ــ رتبه ۶ باستان.

قبولی در گرایش تاریخ جهان دانشگاه تبریز

 

مورد شماره ۱۹: آقای مهدی رمضانی

ایران اسلامی: ۸ درصد

باستان: ۳۳ درصد

جهان: ۶۷ درصد

اسلام: ۲۴ درصد

زبان انگلیسی: ۰درصد

زبان عربی: ۲۵درصد

با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است:

رتبه ۸۰۰ ایران اسلامی ــ رتبه ۱۲۲۶ جهان ــ رتبه ۷۶۴ اسلام ــ رتبه ۸۶۹باستان.

دانشجویان عزیزی که مایل هستند کمکی به دانشجویان متقاضی تاریخ بکنند، رتبه های خود را به وبلاگ ارسال دارند تا در این بخش قرار داده شود. 

مطالب در آینده کاملتر خواهد شد.

 

|+| نوشته شده توسط مورخ معاصر در یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 0:0